پتاسیم خاک

پتاسیم خاک
عنصر قلیایی پتاسیم با عد اتمی 19 و نماد K از عناصری است که گیاهان به میزان فراوانی به آن احتیاج دارند. به همین دلیل در دسته بندیها در طبقه عناصر پر مصرف گیاهان و در کنار نیتروژن و فسفر قرار می گیرد. نقش موثر پتاسیم در گیاهان کمک به حفظ کیفیت آنها است. همانطور که حضور پتاسیم موجب سرزندگی و شادابی گیاهان می شود کمبود آن باعث کاهش مقاومت گیاهان به خشکی، آفات و عموامل بیماریزا می شود.

پتاسیم خاک

جذب پتاسیم

هرچند پتاسیم در زمین عنصر کمیابی نیست اما همه انواع آن قابل جذب توسط گیاهان نیستند.برای مثال گیاهان به پتاسیمی که در ساختمان کانیها وجود دارد دسترسی ندارند. در دسترس ترین شکل پتاسیم برای گیاهان هنگامی است که پتاسیم بصورت یون K+ باشد. بجز نوع پتاسیم عوامل دیگری بر میزان جذب آن موثرند. هر چه رطوبت بیشتر باشد جذب پتاسیم هم بیشتر است. افزایش دما نیز بر جذب پتاسیم تاثیر مثبت دارد. کم شدن اکسیژن خاک بر میزان جذب پتاسیم اثر منفی دارد.

پتاسیم مورد نیاز گیاهان

در نشریه 406 موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت کشاورزی حد بهینه پتاسیم در برگ برخی گیاهان منتشر شده است که درجدول زیر قابل مطالعه است:

ردیف حد بهینه پتاسیم در برگ درصد
1 سیب 1.2-2
2 هلو 2.2-3.2
3 گلابی 2-2.5
4 آلو 1.6-3
5 زردآلو 2.5-3
6 آلبالو 1.6-2.4
7 گیلاس 2.5-3
8 بادام 1.5-2
9 گردو 1.5-2.5
10 انگور 2-2.5
11 پرتقال 2.2-3
12 نارنگی 1-2
13 کیوی 2-3
14 پسته 1.5-2
15 انار 1.2-2
16 انجیر 2-2.5
17 چای 1.8-2
18 لیمو 1-2
19 زیتون 0.9-1.2
20 فندق 2-2.4
21 توت فرنگی 2-3

اندازه گیری پتاسیم خاک

با مجهز بودن آزمایشگاه آنالیز دستگاهی آرین فن آزما به دستگاههای جذب اتمی، ICP-OES ، ICP-MS ، امکان اندازه گیری میزان عنصر پتاسیم در آب، خاک باغ، خاک مزرعه، کود ماکرو و برگ گیاهان  فراهم می باشد. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با ما تماس بگیرید.