نمونه برداری از دریا زیبایی های خاص خود را دارد. شرکت آرین فن آزما به عنوان آزمایشگاه معتمد، نمونه برداری و انجام آزمایشهای مربوط به مطالعات ارزیابی زیست محیطی برخی از پروژه های صنعتی و عمرانی را بر عهده داشته است. عکسهایی که در ادامه مشاهده خواهید نمود مربوط به این پروژه ها می باشد. نمونه برداری و اندازه گیرهای انجام شده شامل طیف وسیعی از پارامترهای شیمیایی، فیزیکی، میکروبی و گیاهان و جانوران میشود. به علت عمق دریا و حساسیت منطقه، غواصی یکی از بخشهای مهم نمونه برداری از دریا میباشد.

نمونه برداری جانوران کفزی

نمونه برداری جانوران کفزی

نمونه برداری از دریا

نمونه برداری از دریا

نمونه برداری از دریا

نمونه برداری از آب اعماق دریا

تور پلانکتون گیری

تور پلانکتون گیری

عملیات عمرانی در ساحل

عملیات عمرانی در ساحل

اندازه گیری صدای محیطی در ساحل

اندازه گیری صدای محیطی در ساحل

اندازه گیری کیفیت هوای محیطی در ساحل

اندازه گیری کیفیت هوای محیطی در ساحل