اندازه گیری مولیبدن

اندازه گیری مولیبدن
نماد مولیبدن Mo و عدد اتمی آن  42 می باشد. این فلز واسطه در گروهی قرار دارد که کروم در ردیف بالای آن و تنگستن در ردیف پایینتر آن است. طبیعتا به لحاظ خصوصیات هم مشابهت هایی بین آنها وجود دارد. برای مثال در برخی آلیاژها مولیبدن جانشین تنگستن میشود چراکه از نظر ایجاد خواص مکانیکی و فیزیکی مناسب در آلیاژ مانند تنگستن رفتار میکند مضاف بر اینکه سبکتر تنگستن نیز هست. . مولیبدن در مقادیر ناچیز هم مورد نیاز جانوران است و هم گیاهان.

اندازه گیری مولیبدن

مولیبدن در کشاورزی
مولیبدن از جمله عناصر ریز مغذی گیاهان محسوب میشود. این عنصر در کنار بور، آهن، منگنز و مس به مقدار ناچیز مورد نیاز گیاهان و درختان است. مهمترین نقش مولیبدن حضور در آنزیم نیتروژناز و نیترات ردوکتاز است. همان آنزیمهایی که در تثبیت نیتروژن هوا و تبدیل آن به ملکولهای قابل استفاده برای گیاهان و تبدیل نیترات به نیتریت موثرند. این واکنشها نیتروژن را در دسترس گیاهان قرار میدهد و به این ترتیب امکان رشد گیاهان و ساخت ملکولهای پروتئین توسط آنها میسر می شود.

اندازه گیری مولیبدن در آب شرب
مطابق استاندارد آب شرب 1053 حداکثر غلظت مجاز مولیبدن در آب شرب برابر 0.07 میلی گرم بر لیتر است.

حد مجاز غلظت مولیبدن (میلی گرم بر کیلوگرم) در خاک

نوع خاک
محیط مسکونی محیط تجاری محیط تفریحی محیط کشاورزی  جنگل و مرتعی
اسیدی
10
75
10
10
10
غیر اسیدی
40
100
40
40
40

(منبع :استانداردهای کیفیت منابع خاک سازمان حفاظت محیط زیست)

اندازه گیری مولیبدن در آزمایشگاه
جهت سنجش میزان مولیبدن در محیطهای مختلف، آزمایشگاه آنالیز دستگاهی شرکت دانش بنیان آرین فن آزما با مجهز بودن به دستگاههای جذب اتمی، ICP-OES ، ICP-MS ، آمادگی دارد با آزمایش، میزان عنصر مولیبدن را در آب چاه، آب رودخانه، آب دریا، خاک باغ ، بافت گیاهان و جانوران، مواد و مکملهای غذایی، انواع کود میکرو، انواع محلولهای غذایی هیدروپونیک اندازه گیری و گزارش نماید. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.