آنالیز لیتیوم بروماید

آنالیز لیتیوم بروماید

آنالیز لیتیوم بروماید

ماده شیمیایی لیتیوم بروماید در چیلرهای جذبی وسیعاً مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده شیمیایی توان جذب رطوبت بالایی دارد. به همین دلیل قادر است بخارات موجود در سیستم را جذب خود نموده و در نتیجه به فاز مایع برگرداند. با این حال لیتیوم بروماید به شدت خورنده است و لازم است غلظت آن و برخی مواد شیمیایی موجود در محلول بصورت متناوب در سیستم چیلرهای جذبی مورد سنجش قرار گیرد. در غیر این صورت اجزای مختلف سیستم دچار خوردگی می شوند و هزینه های نگهداری افزایش می یابد. در شرایط حاد ممکن است استفاده از  کل سیستم به علت شدت خوردگی و هزینه های مرتبط غیر اقتصادی شود.

آنالیز لیتیوم برومایدبرای کنترل این شرایط بهره برداران چیلرهای جذبی با نمونه برداری از محلول لیتیم برماید و ارسال آن به آزمایشگاه، از میزان غلظت مواد مختلف در محلول آگاه می شوند. نمونه برداری باید با دقت انجام شود تا نمونه اخذ شده نماینده کل محلول باشد. در اینکار میتوان از دستورالعملهای سازنده چیلر استفاده نمود. نمونه نیز بهتر است پس از دریافت، سریعا به آزمایشگاه ارسال شود چراکه مواد موجود در نمونه در حال تعادل نیستند و ممکن است با گذشت زمان تغییراتی در غلظت آنها رخ دهد.

موارد مورد آزمون
برای جلوگیری از خوردگی استفاده از مواد ضد خوردگی و بازدارنده لازم است. به همین منظور معمولا از لیتیوم نیترات، لیتیوم مولیبدات و لیتیوم کرومات استفاده می شود. با سنجش و تنظیم غلظت آنها میتوانیم مانع خوردگی اجزا و اتصالات شویم. به همین ترتیب با اندازه گیری pH، قلیاییت نشت هوا به سیستم بسته چیلر مشخص میشود ضمن آنکه وقتی pH کم میشود احتمال خوردگی آهن و استیل زیاد میشود و برعکس هنگامیکه pH افزایش یابد احتمال خوردگی مس موجود در تیوبها زیاد می شود.. اندازه گیری دانسیته یا چگالی هم با این منظور انجام میشود تا از میزان مناسب لیتیوم برماید و عدم رقت بیش از حد آن اطمینان حاصل کنیم. آزمونهای دیگری هم انجام میشود مانند کل جامدات نامحلول، غلظت سدیم، منیزیم و کلسیم.

آنالیز لیتیوم بروماید در ازمایشگاه استاندارد آرین فن ازما انجام میشود. لطفا جهت ارسال نمونه یا دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.