آزمایش میکروبی خاک

آزمایش میکروبی خاک

میکروارگانیسمهای موجود در خاک مانند باکتری ها، قارچ ها و تک سلولی ها، از عواملی هستند که موجب میشوند مواد مغذی موجود در خاک در دسترس ریشه گیاهان قرار بگیرد. برای مثال باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن میتوانند نیتروژن را از هوا بگیرند و بصورت ترکیبات شیمیایی قابل استفاده ریشه گیاه در خاک ذخیره نمایند. به این ترتیب بصورت بیولوژیک خاک از نیتروژن غنی میشود و نیاز به کود شیمیایی نیتروژنه کاهش می یابد.

عملکرد قارچ های میکوریزا هم در خاک کشاورزی قابل ذکر است. این قارچ ها به عنوان امتداد ریشه گیاه عمل کرده و جذب و در دسترس بودن مواد مغذی را بهبود می بخشند. طبیعتاً در حضور قارچهای میکوریزا درختان و سایر گیاهان کاشته شده انعطاف پذیرتر و مقاوم تر در برابر عوامل استرس زا هستند.

عملکرد میکروارگانیسمهایی که تجزیه کننده مواد آلی موجود در خاک هستند نیز باارزش و قابل توجه است. این میکروارگانیسمها مواد آلی را نه تنها تجزیه میکنند بلکه آنها را به شکلی تبدیل میکنند که به عنوان مواد مغذی برای گیاهان قابل استفاده است. طبیعتاً وفور چنین میکروارگانیسمهایی در خاک موجب حاصلخیزی هر خاکی میشود. یکی از مزیتهای کودهای آلی هم همین موضوع است.هم باعث افزایش مواد مغذی خاک میشوند و همتعداد میکروارگانیسمهای مفید را افزایش میدهند.

 با توجه به موارد یاد شده کاملا مشخص است که میکروارگانیسمها بر حاصلخیزی خاک و میزان محصول و همچنین کیفیت و شادابی و سلامت محصول به دست آمده موثرند. به همین علت کارشناسان کشاورزی به باغداران و مزرعه داران توصیه میکنند آزمایش میکروبی خاک را هم در برنامه کاری خود قرار دهند تا باتوجه به نتایج حاصل شده و آگاهی از تعداد و تنوع میکروارگانیسمهای موجود در خاک و مقایسه آنها با نتایج ازمایشهای شیمیایی و بافت خاک اقدامات موثرتری انجام شود.

صفحات مرتبط: آزمایش میکروبی آب ، آزمایش خاک کشاورزی