آب مناسب پرورش کپور

آب مناسب پرورش کپور

سازگاری ماهی کپور با شرایط مختلف و بعضا دشوار محیطی باعث شده است که پرورش این نوع ماهی در جهان و البته ایران رونق فراوانی داشته باشد. برای نمونه این ماهی برخلاف ماهی قزل الا  نیازی به آب بسیار پاک و غنی از اکسیژن ندارد. و یا هم در استخرهای بزرگ و هم در مخازن کوچک قابلیت رشد دارد.

آب مناسب پرورش کپور

آبی که برای پرورش ماهی کپور در نظر گرفته شده است میتواند از آب رودخانه یا چاه و یا حتی زهابهای کشاورزی تامین شده باشد.. مشخصات آب مناسب برای پرورش ماهی کپور مطابق با استاندارد ملی 8726 به شرح زیر است:

ردیف پارامتر بازه مناسب برای ماهی کپور
توضیحات
۱ دما 16 تا 30 درجه
سلسیوس (ترجیحا بین 20 تا 28)
۲ اکسیژن 2 تا 9
میلی گرم بر لیتر.
۳ دی اکسید کربن 20 میلی گرم بر لیتر.
۴ پ هاش
6.5 تا 9.5
 
۵ شفافیت 15 تا 35
سانتیمتر
۶ کل موارد محلول میلیگرم بر لیتر
۷ هدایت الکتریکی بیشتر از ۸۰۰۰ میکروموس (ترجیحا کمتر از 3000)
۸ کل مواد معلق میلیگرم بر لیتر
۹ قلیائیت کل بیشتر از ۷۵  میلیگرم بر لیتر (ترجیحا بین 150 تا 200)
10
سختی
200
میلیگرم بر لیتر
11
نیتریت کمتر از ۰٫۲ میلیگرم بر لیتر (ترجیحا کمتر از 0.1 )
12
نیترات  ۲-۵  میلیگرم بر لیتر (ترجیحا کمتر از 2)
13
 آمونیاک  کمتر از ۰٫۲  میلیگرم بر لیتر
14
 ارتو فسفات  ۰٫۲-۰٫۵ میلیگرم بر لیتر
15
 هیدروژن سولفوره  کمتر از ۰٫۰۰۲  میلیگرم بر لیتر(ترجیحا صفر باشد)
16
 آهن کل  کمتر از ۰٫۹  میلیگرم بر لیتر
17
 مس  ۰٫۱-۰٫۰۰۵  میلیگرم بر لیتر (در سختی 10 برابر با 0.005 و در سختی 300 برابر 0.122)
18
 روی  ۰٫۳-۲  میلیگرم بر لیتر ( در سختی 10 برابر با 0.3 در سختی 50 مساوی 0.7 و در سختی 500 مساوی 2 )
19
 کلر  کمتر از ۰٫۰۲  میلیگرم بر لیتر
20
جیوه کمتر از ۰٫۲۵ میلیگرم در لیتر
21
کادمیوم 0.004 تا 0.012
میلیگرم در لیتر
22
PCB کمتر از ۰٫۲۵ برای ماهیان گرم آبی در آب سبک 4 میکرو گرم در لیتر و در آب سنگین 100 میکروگرم در لیتر

آزمایشگاه دانش بنیان آرین فن آزما کلیه تست های مرتبط با کیفیت آب استخرهای پرورش ماهی کپور،آب مناسب پرورش ماهی قزل آلا ، آب پرورش زالو ، ضوابط پرورش ماهی در قفس را انجام میدهد. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با ما تماس بگیرید.