پکیج و پایلوت

پکیج و پایلوت

ساخت و بهره برداری از پکیج و پایلوت

پکیج تصفیه

در فرایند تصفیه، گاه به علت کمبود فضای فیزیکی و گاه به علت ناچیز بودن آب یا پساب مورد تصفیه، مجموعه تجهیزات  و مخازن مورد نیاز را در یک بسته(پکیج) جاسازی می­کنند. پکیج های تصفیه با این خصوصیات اغلب قابل جابجایی هستند. ضمن آنکه در ابعاد کوچک قیمتهای قابل قبولی دارند. کوچک بودن پکیجها ارتباطی به موضوع راهبری آنها ندارد. به بیان دیگر پکیجها نیز همچون تصفیه خانه ها نیاز به راهبری دارند و چنانچه اینکار به شکل مناسبی انجام نشود عملکرد پکیج دچار اخلال میشود. بوی نامطبوعی که از برخی پکیجها به مشام میرسد نشان میدهد که راهبری به نحوه مناسبی انجام نشده است. آرین فن آزما آمادگی دارد راهبری پکیجهای مستقر در مجتمعهای مسکونی، اداری و تجاری و همچنین صنایع کوچک و مراکز درمانی بر عهده گیرد.

پایلوت

در تعاریف مهندسی، حد وسط دو مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی، مقیاس نیمه صنعتی یا پایلوت قرار دارد. در این مقیاس از مواد و تجهیزات واقعی و صنعتی استفاده خواهد شد. آرین فن آزما میتواند هم در مرحله طراحی و ساخت پایلوت و هم در مرحله بهره برداری از پایلوت همراه محققین و دانشجویان باشد. کمااینکه تاکنون پایلوتهای متعددی در این آزمایشگاه نصب و مورد آزمایش قرار گرفته اند.

آزمایشگاه آرین فن آزما در بخش  مشاوره پروژه های تحقیقاتی نیز میتواند همکاری نماید.

پکیج و پایلوت

پکیج و پایلوت