هوا و صوت

هوا و صوت

هوا و صوت و آزمایشهای قابل انجام در آزمایشگاه معتمد محیط زیست آرین فن آزما:

  •  تشخیص آلودگی صوتی صنایع و صنوف و کارگاههای عمرانی
  • ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای عمرانی و صنعتی
  • اندازه گیری آلاینده های خروجی از دودکش صنایع و اگزوز خودروها
    • پایشهای خوداظهاری صنایع، واحدهای بزرگ خدماتی، بیمارستانها و مراکز درمانی
    • پایش گازهای خروجی از مراکز دفن پسماندهای شهری و صنعتی (لندفیل)

هوا و صوت

پارامترهای قابل اندازه گیری در دودکش (قرائت مستقیم):

SO2 دی اکسید گوگرد NO2 دی اکسید نیتروژن
Suspend Particle ذرات معلق NO اکسید نیتروژن
CxHy هیدروکربنهای نسوخته ‍CO2 دی اکسید کربن
CO منوکسید کربن

پارامترهای قابل اندازه گیری در دودکش (قرائت غیر مستقیم):

Lead سرب BTEX بنزن و مشتقاتش Bisphenol-A  آلدئیدها Aldehydes
Asbestos آزبست PAH هیدروکربنهای چندحلقوی Chlorofluorocarbons  ترکیبات آلی فرار TVOC
Alkanes (C1-C6) آلکانها PCB پلی کلره بی فنیل MTBE   ترکیبات فنل Phenols

پارامترهای قابل اندازه گیری در اگزوز خودروها:

SO2 دی اکسید گوگرد CO منوکسید کربن
O2 اکسیژن NOx اکسیدهای نیتروژن
CxHy هیدروکربنهای نسوخته ‍CO2 دی اکسید کربن
Opacity تیرگی λ لاندا

انشار آلودگی از دودکش صنایع

تراز صوتی قابل اندازه گیری در محیط:

L max تراز صوتی بیشینه
L min تراز صوتی کمینه
L eq(30) تراز صوتی معادل ۳۰ دقیقه

دستگاههای مورد استفاده در این آزمایشگاه در این لینک قابل مشاهده هستند. لطفاً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.