هوا و صوت

هوا و صوت

هوا و صوت و آزمایشهای قابل انجام در پروژه های:هوا و صوت
• ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای عمرانی و صنعتی
• پایشهای خوداظهاری صنایع، واحدهای بزرگ خدماتی، بیمارستانها و مراکز درمانی
• پایش گازهای خروجی از مراکز دفن پسماندهای شهری و صنعتی (لندفیل)

پارامترهای قابل اندازه گیری در دودکش (قرائت مستقیم):

 

 

 

SO2 دی اکسید گوگرد NO2 دی اکسید نیتروژن
Suspend Particle ذرات معلق NO اکسید نیتروژن
CxHy هیدروکربنهای نسوخته ‍CO2 دی اکسید کربن
CO منوکسید کربن

پارامترهای قابل اندازه گیری در دودکش (قرائت غیر مستقیم):

Lead سرب NO2 تولوئن Toluene
Asbestos آزبست NO زایلن Xylene
Alkanes (C1-C6) آلکانها ‍CO2 ارتو زایلن Ortho-xylene
BTEX & S CO بنزن Benzene
PAH هیدروکربنهای چندحلقوی Bisphenol-A بیسفنول-A
PCB Chlorinated Hydrocarbons
TVOC Chlorofluorocarbons کلروفلوئوروکربنها
Alcohols الکلها Dioxins / Furans دیوکسین / فوران
Aldehydes آلدئیدها MTBE
Amine آمینها Phenols ترکیبات فنلی

پارامترهای قابل اندازه گیری در اگزوز خودروها:

SO2 دی اکسید گوگرد CO منوکسید کربن
O2 اکسیژن NOx اکسیدهای نیتروژن
CxHy هیدروکربنهای نسوخته ‍CO2 دی اکسید کربن
Opacity تیرگی λ لاندا

انشار آلودگی از دودکش صنایع

تراز صوتی قابل اندازه گیری در محیط:

L max تراز صوتی بیشینه
L min تراز صوتی کمینه
L eq(30) تراز صوتی معادل ۳۰ دقیقه

دستگاههای مورد استفاده در این آزمایشگاه در این لینک قابل مشاهده هستند.
لطفاً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.