موضوعی

رزومه موضوعی

• نمونه برداری از منابع آب و شبکه آب شهری
• اندازه گیری پارامترهای کمی و کیفی آب و فاضلاب
• اندازه گیری آلاینده های هوا، دودکش و اگزوز خودرو
• مشاوره خدمات مهندسی محیط زیست
• بهره برداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب
• اندازه گیری پارامترهای پسماند
• انجام خدمات خوداظهاری در پایش
• سنجش کیفیت مواد غذایی و شیمیایی
• انجام خدمات مشاوره و اندازه گیری در حوزه انرژی
• تعیین وضعیت محیط زیستی پروژه های ارزیابی
• پایش سیستم مدیریت محیط زیستی ISO14000