محیط زیست و انرژی

محیط زیست و انرژی

مشاوره در حوزه محیط زیست و انرژی

تدوین برنامه پایش:محیط زیست و انرژی
هر صنعت فرایندهای ویژه خود را دارد. برای مثال فرایند تولید سیمان با فرایند تولید پلی اتیلن کاملا متفاوت است. به همین ترتیب آلاینده های منتشره از طرف صنایع نیز متفاوت خواهد بود. ضمن آنکه فرایندهای صنعتی با پیشرفت فناوری مدام در حال تغییر هستند. بنابراین صنایع برای آنکه کنترل کاملی بر انتشار آلاینده ها داشته باشند پیش از انجام اندازه گیریها، مناسب تر است برنامه پایش مدونی تهیه نمایند تا مطابق با آن برنامه در ساعات، روزها یا ماههای تعیین شده از محلهای مشخص نمونه گیری انجام گیرد.

استقرار نظام مدیریت پسماند:
مطابق با ضوابط اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مجوعه شرکتها و موسسات صنعتی یا خدماتی موظفند کمیت و کیفیت پسماند تولیدی خود را با سازمان اعلام نمایند. برخی از پسماندها نیاز به آنالیز دارند. مجموعه پسماندها لازم است توزین شده تا کمیت آن مشخص شود. به جز تکمیل اطلاعات مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست، شرکتها و موسسات می توانند با استقرار نظام مدیریت پسماند برای همیشه وضعیت پسماند واحد خود را در کنترل داشته باشند.

ملاحظات محیط زیستی:
متعاقب ارزیابی اثرات محیط زیستی هر طرح یا پروژه، مجموعه ای از ملاحظات محیط زیستی لازم است در زمان اجرا و بهره برداری از طرح انجام پذیرد. تنها با انجام ملاحظات محیط زیستی است که می توان اطمینان حاصل نمود طرح اجرا شده مطابق با سند ارزیابی اثرات (EIA) کمترین آثار منفی را بر محیط اطراف خود داشت.