فاضلاب و پساب صنعتی

فاضلاب و پساب صنعتی

آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی

آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی در پروژه های:فاضلاب و پساب صنعتی
• پایش خروجی فاضلاب خام (مجتمعهای تجاری، اداری و مسکونی)
• پایش خروجی پساب خام (واحدهای خدماتی، صنعتی، معدنی و کشاورزی)
• پایش شبکه جمع آوری فاضلاب شهری (کانالها و منهولها)
• کنترل فرایند واحدهای تصفیه خانه ها (دانه گیری، انعقاد و لخته سازی، ته نشینی اولیه، هوادهی، ته نشینی ثانویه، گندزدایی)
• کنترل فرایند لاگونها و برکه های تثبیت
• پایش سیستمهای دفن بهداشتی زباله های شهری
• پایش تصفیه خانه های شیرابه زباله
• پایش عملکرد سیستمهای سپتیک
• پایش عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب شهری (پکیج، تصفیه خانه های بیمارستانی، شهرکها، مجتمعهای بزرگ)
• پایش عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب صنعتیو معدنی (صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی؛ صنایع فولاد؛ صنایع مس، آلومینیوم، روی و سرب؛ صنایع غذایی؛ صنایع نساجی؛ صنایع سیمان؛ معادن سنگ آهن، مس، روی، سرب و ذغال سنگ؛ صنایع کاشی و سرامیک، صنایع داروسازی)

آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی و پارامترهای قابل اندازه گیری:

پارامترهای عمومی:

برخی آزمایشهای فاضلاب ویژه و خاص نیستند یعنی برای هر نوع از فاضلابی بهتر است سنجیده شوند. برای نمونه پارامترهای کل مواد معلق TDS ،کل مواد محلول TSS و pH پیش از هر اقدامی باید مشخص باشند. سپس لازم است به دو پارامتر BOD,COD  توجه شود. نسبت این دو پارامتر مشخص کننده آن خواهد بود که تصفیه بیولوژیک امکانپذیر/ لازم/ امکان ناپذیر است.

Total Suspended Solids کل مواد معلق Turbidity کدورت
Dissolved Total Solids کل مواد محلول Temperature دما
pH پی اچ Color رنگ
Dissolved Oxygen اکسیژن محلول Salinity شوری
 Chemical Oxygen Demand  اکسیژن مورد نیاز شیمیایی Biochemical Oxygen Demand اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی

 

 

 

 

 

 

پارامترهای کنترل فرایند تصفیه:

MLSS,MLVSS,pH ,DO از پارامترهای مهم تعیین کننده کیفیت فرایند تصفیه هستند. پایش این پارامترها برای بهره برداران تصفیه خانه اهمیت زیادی دارد. در واقع کنترل فرایند تصفیه بدون اطلاع این پارامترها تقریباً غیر ممکن است. از سوی دیگر چنانچه دستگاه نظارتی قصد پایش وضعیت تصفیه خانه را داشته باشد حتی اگر اعلام شود کیفیت خروجی یک تصفیه خانه در حد استاندارد است. براحتی میتواند با بررسی پارامترهای عنوان شده مشخص نماید که عملکرد اعلام شده تصفیه خانه صحیح بوده است یا خیر.

MLSS Mixed liquor suspended solids
MLVSS Mixed liquor volatile suspended solids

پارامترهای میکروبی:

حتما توتال و فکال کلیفرم در خروجی تصفیه خانه ها باید اندازه گیری شوند. برابر استاندارد نباید بعد از گندزدایی میکروارگانیسمی در پساب تصفیه شده باقیمانده باشد. چنانچه سطح آلودگی بالا باشد بهتر است پارامترهای دیگری مثل تخم انگل یا سودوموناس هم اندازه گیری شوند.

Heterotrophs باکتریهای هتروتروف Total Coliform کلیفرم کل
Escherichia coli اشریشیا کلی Fecal Coliform کلیفرم گوارشی
Nematode تخم انگل Pseudomonas سودوموناس

در حوزه پسابهای صنعتی وضعیت اندکی متفاوت است. هر فرایند صنعتی پساب مختص به خود را دارد. به معنای دیگر هر فرایند صنعتی مواد شیمیایی مختص به خود را دارد. مثلا مواد مورد استفاده در فرایند تولید چرم با مواد مورد استفاده در فرایند تولید نان متفاوت است. چنین تفاوتهایی موجب میشود پساب هر فرایند آلاینده های مختص به خودش را داشته باشد. به همین جهت معمولا در آزمایشهای مربوط به پسابهای صنعتی علاوه بر پارامترهای عمومی، طیف متفاوتی از الاینده ها(حسب فرایند) سنجیده خواهند شد.

آنیونها:

Bromine بروماید Sulfate سولفات
Carbonate کربنات Sulfite سولفیت
Bicarbonate بیکربنات Sulfide سولفید
Nitrate نیترات Chloride کلراید
Nitrite نیتریت Total Phosphate فسفات کل
Fluoride فلوراید Cyanide سیانید

کاتیونها:

Ammonia آمونیوم Sodium سدیم
Magnesium منیزیم Potassium پتاسیم
Calcium کلسیم

مواد آلی:

Total Petroleum Hydrocarbons کل هیدروکربنهای نفتی
Volatile Organic Compounds مواد آلی فرار
Semi-volatile Organic Compounds مواد آلی نیمه فرار
Total Organic Carbon کل کربن آلی

فلزات:

Arsenic آرسنیک Mercury جیوه
Iron آهن Cadmium کادمیم
Copper مس Vanadium وانادیم
Barium باریم Silver نقره
Selenium سلنیم Lead سرب
Nickel نیکل Chromium, total, hexavalent کرم
Antimony آنتیموان Cobalt کبالت

سایر:

Surfactants مواد پاک کننده Grease and Oils چربی و روغن
Jar Test جارتست Chlorine, free کلر آزاد باقیمانده

اگر برای تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی درصدد اقدامی هستیم ،جار تست آزمایشی است که نقش تعیین کننده ای دارد. تنها با این آزمایش است که متوجه میشویم بهترین عملکرد را کدام منعقد کننده دارد. استفاده از آلوم، سولفات یا کلراید آهن یا دیگر پلی الکترولیتها بدون آگاهی و انجام آزمایش تنها باعث هدر رفتن مواد و انرژی خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به لینکهای زیر مراجعه فرمایید:

آزمایش آب ، کیفیت آب استخر شنا، استاندارد آب استخر پرورش ماهی، استاندارد فاضلاب خروجی از تصفیه خانه