عکس و فیلم

آزمایشگاه معتمد محیط زیست

در این صفحه عکس و فیلم های مرتبط با عملکرد شرکت آرین فن آزما قابل مشاهده است.

بهره برداری از تصفیه خانه

آزمایشگاه آب و فاضلاب

نمونه برداری از جانوران کفزی

نمونه برداری جانوران کفزی

نمونه برداری از پسماندهای بیمارستانی

نمونه برداری از پسماندهای بیمارستانی

 

پایش وضعیت دریاچه ارومیه
پایش وضعیت دریاچه ارومیه

نمونه برداری از آبهای سطحی شهر قمقم نمونه برداری شهر

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای عمرانیارزیابی اثرات زیست محیطی

پایش کیفی منابع آبپایش رودخانه ها

نمونه برداری از آب تالابها

نمونه برداری از تالاب