اطلاعات مفید

 • اطلاعات مفید در حوزه آب و فاضلاب و محیط زیست
 • استانداردهای مرتبط با آب
 1. آب آشامیدنی ویژگی شیمیایی و فیزیکی۱۰۵۳
 2. آب آشامیدنی-ویژگیهای میکروبیولوژی ۱۰۱۱
 3. آب آشامیدنی بسته بندی شده – ویژگیها۶۶۹۴
 4. آب آشامیدنی بسته بندی شده-ویژگیهای میکروبیولوژی۶۲۶۷
 5. آب استخرهای شنا-ویژگیهای میکروبیولوژی ۹۴۱۲
 6. کیفیت آب-نمونه برداری از آب برای آزمونهای میکروبیولوژی -آئین کار۴۲۰۸
 7. کیفیت آب – نمونه‌برداری – نمونه‌برداری از دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی – آیین کار۷۹۶۱
 8. کیفیت آب ـ نمونه برداری از رسوبات بستر محیطهای آبی ـ آئین کار۷۳۷۲
 9. کیفیت آب-روش نمونه برداری -آئین کار۸۹۱۰
 10. کیفیت آب – نمونه برداری – آئین کار نمونه برداری از رودخانه ها و نهرها۱۲۲۶۲
 • تصفیه خانه فاضلاب
 • شاخصهای بصری پایش فرایند تصفیه فاضلاب
 • شاخصهای آزمایشگاهی پایش فرایند تصفیه فاضلاب

جهت اطلاع از آزمایشهای قابل انجام در آزمایشگاه آرین فن آزما میتواند به صفحات آب ، فاضلاب ، نمونه برداری و مواد غذایی مراجعه نمایید.

اطلاعات مفید