آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

فرایند تصمیم گیری در مورد خرید تجهیزات مورد نیاز آب و فاضلاب:

آب و فاضلاب:پیش از هر اقدام دیگری، از خود بپرسید از آب یا فاضلاب به چه منظوری قرار است استفاده بشود؟ چرا که هر مصرفی کننده ای به کیفیت خاصی نیاز دارد. برای مثال چنانچه مصرف کننده یک بیمارستان است و قرار است از آبی برای تغذیه دستگاه دیالیز استفاده کند کیفیت مورد نیازش کاملا متفاوت است با مصرف کننده ای که قرار است آبی جهت استخر پرورش ماهی داشته باشد. به همین جهت لازم است از ابتدا مشخص شود کیفیت مطلوب برای مصرف کننده چیست. در مرحله بعد باید مشخص شود چه کمیتی مورد نیاز است. کمیت از آن جهت دارای اهمیت است که در برآورد هزینه نهایی کاملا تاثیر گذار است. برای مثال برای تصفیه ۵۰ متر مکعب در شبانه روز  آب یا فاضلاب، احداث تصفیه خانه اقتصادی نیست اما برای ۵۰۰۰ متر مکعب قطعا توصیه میشود.

آب و فاضلاب
در مورد آب بخصوص پیشنهاد میشود دقت لازم به عمل آید. تعدد مصرف کنندگان آب، منجر به تولید طیف گسترده ای از محصولات شده است. اما تنها زمانی استفاده از این محصولات مفید است که در جای مناسب مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال در صنایع عموما مصارف شامل آب فرایند، آب کولینگ و برجهای خنک کننده، آب بویلرها و آب آشامیدنی و آب آتش نشانی و آب شستشو میشود. در بیمارستانها و مراکز درمانی مصارف شامل آب آشامیدنی، آب دستگاه دیالیز و همودیالیز، آب شستشو میشود. در شهرداریها آب مورد استفاده بیشتر شامل آب شستشو، آب آبیاری فضای سبز ، اب آتشنشانی میشود.به همین ترتیب هر صنف و رسته ای به کیفیت آب بخصوصی نیاز دارد.

در مورد فاضلاب نیز تقریباً وضعیت مشابه است. گاه قرار است فاضلاب روانه چاه جذبی شود و گاه قرار است در آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد. در این شرایط نیز باید مشخصات مطلوب مشخص شود و پس از آن در پی یافتن مشخصات سیستمهای تصفیه و پیش تصفیه رفت.( کیفیت آب مورد استفاده در آبیاری فضای سبز یا مزارع به روش سنتی با کیفیت آب مورد استفاده در آبیاری به روش قطره ای متفاوت است. چراکه در آبیاری قطره ای وجود ذرات درشت موجب گرفتگی قطره چکان ها میشود)

 

پیشنهاد مشخص شرکت آرین فن آزما جهت انتخاب سیستم تصفیه آب یا فاضلاب آن است که ابتدا کیفیت مورد نیاز مشخص شود. سپس از آب یا فاضلاب مورد نظر نمونه گیری شده و آزمایشهای لازم انجام شود تا فاصله وضعیت موجود و مطلوب تعیین شود. سپس با توجه به کمیت مورد نیاز، سیستمی که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است خریداری شود.

طراحی سیستمهای پیش تصفیه فاضلاب:
کارخانه های مستقر در شهرکهای صنعتی عموما نیازی به تصفیه خانه فاضلاب ندارند اما با توجه به ضوابط اعلام شده از سوی مدیریت شهرک و کیفیت پساب تولیدی، معمولا لازم است دارای سیستم پیش تصفیه باشند. سیستمهای پیش تصفیه بسته به نوع پساب متفاوت است. در پسابهایی که مواد جامد فراوان دارد از حوضچه های ته نشینی استفاده می شود. در پسابهایی که روغن یا چربی فراوان دارند از چربی گیر استفاده می شود. در برخی پسابهایی که به علت کمی اکسیژن محلول فرایند بیهوازی در حال وقوع است از هوادهی اولیه استفاده می شود. در پسابهایی که به شدت اسیدی یا بازی هستند با افزودن باز یا اسید pH تعدیل می شود و …
همه این اقدامات با این هدف انجام می شود که پساب ورودی در فرایند تصفیه ایجاد شوک و اخلال نکنند.

طراحی پکیج:
از پکیج در تصفیه آب و فاضلاب استفاده میشود. صنایع کوچک، بیمارستانها، مجتمعهای مسکونی یا تجاری می توانند با استفاده از پکیج یا تصفیه خانه های کوچک  آب تصفیه شده تولید کنند تا در آبیاری فضای سبز یا فرایندهایی که به آب با کیفیت نیازی ندارند، استفاده شود.