آب مه پاش

آب مه پاش

آب مه پاش (مه ساز) آب و هوای اغلب مناطق ایران خشک است. گیاهان بومی نیز با این شرایط سازگاری یافته اند. اما اغلب گیاهان

بیشتر بدانید