گواهی صلاحیت شرکتهای پشتیبانی و فنی مهندسی شرکت آرین فن آزما برای بار دوم و به مدت سه سال تمدید شد.

گواهی صلاحیت شرکتهای پشتیبانی و فنی مهندسی

این گواهی توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران صادر شد. برابر با این گواهینامه شرکت آرین فن آزما مجاز است در حوزه های ۱- تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین الات ۲- خدمات عمومی نظیر نامه رسانی و تلفنچی و …۳- نگهداری و خدمات فضای سبز و ۴- امور بهره برداری از تاسیسات ارائه خدمت نماید.

گواهینامه صادره از سوی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی پیش نیاز دریافت گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران است. لذا در این شرایط شرکت میتواند جهت اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نماید.