گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران در غالب مناقصات از طرف کارفرمایان درخواست میشود. لذا شرکت آرین فن آزما با توجه اقدامات انجام شده در سنوات گذشته و لزوم اخذ این گواهی، بصورت اینترنتی ثبت نام در سامانه صلاحیت ایمنی پیمانکاران انجام داد.

برابر با اطلاعات ارائه شده در سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور، متقاضیان اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میتوانند برای ثبت نام  از وبسایت  ۱- کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران  و یا ۲- کانون انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار استفاده نمایند. که هر دو کانون از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی معتیر اعلام شده اند.

اطلاعات بیشتر در:

آیین نامه امور ایمنی پیمانکاری

دستورالعمل اجرایی آیین نامه

 

گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران