گواهینامه آزمایشگاه همکار استاندارد در حوزه صنايع غذايي تمديد شد.

در اسفند 1394 پس از حضور تیم ممیزی سازمان ملی استاندارد در آزمایشگاه آرین فن آزما و انجام ممیزی و تستهای مقایسه ای و رضایت ارزیابان از نتایج حاصله، اداره کل استاندارد استان تهران گواهینامه این شرکت را در حوزه غذایی و کشاورزی ضمن افزایش دامنه، تمدید نمود.

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد غذایی و کشاورزی

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد غذایی و کشاورزی

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی