دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات جانبي آن از 4 تا 7 مهر ماه 95 برگزار خواهد شد. اين نمايشگاه رخدادي مهم در  حوزه صنعت  آب كشور  است و  كه سالانه با حضور جمعي از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي  برپا مي گردد. حضور در اين نمايشگاه فرصت  مغتنمي است تا شركتهاي فعال در اين صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين صنعت، فعاليتهاي خود را هدايت كنند.

وبسايت نمايشگاه