صلاحیت انجام معاینه فنی موتورخانه ها

با توجه به مطالعات انجام شده پس از منابع متحرک( انواع وسایل نقلیه) منابع ثابت بیشترین عامل انتشار آلودگی به هوا هستند. دودکش موتورخانه ها بخش اصلی منابع ثابت را تشکیل میدهند. سالهاست استاندارد ملی ۱۶۰۰۰ در مورد معاینه فنی موتورخانه ها تنظیم شده است اما اجرای آن الزامی نشده است. با اینحال با توجه به موضوع آلودگی هوا و همچنین مصرف بهینه سوخت توصیه میشود در سال دو بار معاینه فنی موتورخانه ها انجام پذیرد. در اردیبهشت ۱۳۹۵ شرکت آرین فن آزما موفق به اخذ گواهی صلاحیت انجام معاینه فنی موتور خانه ها از انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت شده است.

هرچند منابع ثابت کمتر از منابع متحرک مورد توجه قرار میگیرند اما با توجه به ارزان بودن سوخت و عدم رعایت مبحث ۱۹ در ساختمانها، هدر رفت انرژی گرمایی در ساختمانها بسیار زیاد است و ساکنین این ساختمانها برای جبران سردی فضای داخلی ساختمانها از سامانهای گرمایشی بدون توجه به میزان بهره وری آنها استفاده میکنند. در این شرایط ناقص سوختن گاز طبیعی یا نفت سفید، چندان توجهی را جلب نمیکند و هیدروکربنهای نسوخته و گازهای الاینده به فضای شهرها فرستاده میشوند. وضعیتی که در فصل زمستان تشدید میشود.