تفاهمنامه با مدیریت فناوری دانشگاه امیرکبیر به امضا رسید.

مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر و شرکت آرین فن آزما تفاهم نامه همکاری امضا کردند. موضوع تفاهم نامه عبارت است از ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی از سوی شرکت آرین فن آزما به شرکتهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر است.

بنا بر توافق صورت گرفته به شرکتهایی که از سوی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر معرفی شده باشند تا سقف ۳۰ درصد تخفیف تعلق خواهد گرفت.