استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه در آرین فن آزما مستقر خواهد شد

شرکت آرین فن آزما برنامه ریزی کرده است با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی ، استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه ۱۷۰۲۵ ISO/IEC را طی ۹ ماه در آزمایشگاه شرکت مستقر نماید. پیشتر این شرکت سیستم مدیریت IMS را در آزمایشگاه مستقر نمونده بود اما با توجه به تخصصی بودن استاندارد ۱۷۰۲۵ و تمایل مشتریان و نظر مثبت سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و البته شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ، برای استقرار آن سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ارین فن آزما، قراردادی با مشاوران با تجربه منعقد گردید.

طبیعتاً با توجه به آنکه استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 اختصاصاً برای آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون در نظر گرفته شده و جایگزین استانداردهای Guide25  ISO/IEC  و EN45001 در بخش آزمایشگاهی شده است. برتریهای محسوسی نسبت به دیگر سیستمهای مدیریت در بخش آزمایشگاهی دارد.

 استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه