ارسال مستندات به سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام شد. با توجه به ثبت نام انجام شده در سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برای اخذ گواهی ایزو ۱۷۰۲۵، در دو مرحله مستندات آزمایشگاه درخواست شد. مرحله اول شامل مدارک قانونی شرکت و روشهای اجرایی بود. و در مرحله دوم سوابق اجرای ایزو ۱۷۰۲۵ درخواست شد. آزمایشگاه آرین فن آزما نیز با توجه به مهلت اعلام شده اقدام به تهیه و آپلود مدارک و سوابق درخواستی نمود.

مطابق با اطلاعات دریافتی، در مرحله بعد به آزمایشگاه، اعضای تیم ارزیابی معرفی می شوند. تیم ارزیابی مستندات ارسالی را بررسی نموده و در صورت نیاز، مستندات دیگری را درخواست خواهد نمود. پس از تکمیل بررسی مستندات، زمانی برای حضور تیم ارزیابی در آزمایشگاه و انجام ارزیابی در محل مشخص خواهد شد. در این مرحله هم مرکز ملی تایید صلاحیت و هم نهاد اعتباردهی پارسیان نیز میتوانند ارزیابی آزمایشگاه را انجام دهد. انتخاب هریک از این دو، به تمایل آزمایشگاه برای تسریع در ارزیابی و البته پرداخت هزینه بیشتر بستگی دارد.

ارسال مستندات به سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران