ارزیابی آزمایشگاه از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام شد.

ارزیابی ISO/IEC 17025 آزمایشگاه آرین فن آزما در روز یکشنبه ۱۳۹۶/۹/۱۳ انجام شد. با توجه به اسکوپ ثبت شده آزمایشگاه در سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، سه ارزیاب از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت به آزمایشگاه آرین فن آزما معرفی شدند. پس از تایید ارزیابان و پرداخت هزینه ارزیابی در روز نامبرده شده آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. مدت ارزیابی از حدود ساعت ۹ صبح تا حدود ۴ عصر به درازا کشید. خوشبختانه عدم انطباق ماژور مشاهده نشد. چهار عدم انطباق ثبت شده نیز مینور بوده و قابل رفع هستند. به این ترتیب با رفع عدم انطباقهای ثبت شده، ظرف ۲ ماه آینده آزمایشگاه آرین فن آزما گواهی استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 را دریافت خواهد نمود. از زمان ثبت نام اولیه در سامانه تا زمان ارزیابی حدوداً ۹ ماه فاصله بود. این زمان ثابت نبوده و با توجه به تعداد آزمایشگاههای درخواست دهنده متغییر است.

در فرایند اعتبار بخشی ISO/IEC 17025 همانند دیگر سیستمها، یک سازمان اعتباربخش ( در اینجا مرکز ملی تایید صلاحیت ایران) از طریق ارزیابی، رسمیت توانایی انجام خدماتی خاص ( در اینجا خدمات آزمایشگاهی) را به سازمان درخواست کننده اعطا میکند. اعتبار بخشی از طریق ارزیابی عملکرد پیشین و پیش بینی رفتارهای آتی بر اساس مدلهای شایستگی انجام میپذیرد.

سازمانهایی که مورد ارزیابی قرار میگیرند بصورت رسمی اما داوطلبانه، از سازمان اعتبار بخش درخواست مینمایند و گروه اعتبار بخشی با استفاده از استانداردهای مرتبط آنان را مورد ارزیابی قرار میدهد. پس از تحلیل یافته ها درجه انطباق و پیروی از استانداردها به سازمان متقاضی اعلام میشود. در عبارت دیگری اعتبار بخشی به عنوان “یک فرایند خود ارزیابی و ارزیابی بیرونی است که توسط سازمانها برای ارزیابی صحیح سطح عملکرد مدیران و کارشناسانشان در ارتباط با شایستگیهایشان تدوین شده است و پیاده سازی روشهایی برای بهبود مستمر از آن انتظار میرود ” تعریف میشود.

ارزیابی آزمایشگاه از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت

ارزیابی آزمایشگاه از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت