دوره آموزش ایمنی کار در آزمایشگاه با توجه به اهمیتی که دارا می باشد با همکاری مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی وزارت کار برای کارشناسان آزمایشگاه آرین فن آزما برگزار گردید.
عناوین مورد بحث در دوره آموزش ایمنی کار در آزمایشگاه عبارت بودند از: کلیات ایمنی و بهداشت کار در آزمایشگاه، آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار؛ نحوه بکارگیری کپسولها و ظروف تحت فشار در محیط آزمایشگاه؛ آشنایی با روشهای نگهداری، انبارداری و حمل و نقل ایمن مواد شیمیایی خطرناک قابل اشتعال و انفجار؛ آشنایی با روشهای صحیح دفع فاضلاب و دفع زباله؛ آشنایی با وسایل حفاظت فردی و اهمیت لزوم استفاده از آنها؛ آشنایی با انواع برچسبهای (MSDS) مواد شیمیایی و کاربرد آن در آزمایشگاه؛ آشنایی با اصول مهندسی انسانی در آزمایشگاه؛ نحوه کار ایمنی با وسایل و تجهیزات الکتریکی موجود در آزمایشگاه؛ در نهایت نیز آزمونی توسط کارشناسان اعزامی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی وزارت کار برگزار گردید.
آموزش ایمنی کار در آزمایشگاه

برنامه ریزی جهت دریافت گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیز در حال انجام است.