آزمایشگاه تخصصی کنترل سموم و آلاینده

با توجه به بررسی مدارک شرکت آرین فن آزما در سازمان غذا و دارو، این سازمان در پاییز ۱۳۹۴ موافقت اصولی خود را با ایجاد آزمایشگاه تخصصی کنترل سموم، آلاینده ها و پسماندها( در همه زیر دامنه ها) در این شرکت اعلام نمود.

گواهی موافقت اصولی تاسیس آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو