تمديد گواهينامه آزمايشگاه معتمد

 سازمان حفاظت محیط زیست با بررسی مدارک و مستندات ارسالی از سوی آزمایشگاه آرین فن آزما و انجام تستهای مقایسه ای، در دیماه 1394 گواهینامه آزمایشگاه معتمد شرکت آرین فن آزما را تمدید نمود. در سال 1386 اولین گواهینامه آزمایشگاه معتمد این شرکت صادر شده است.