آرین فن آزما در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی عضو قطعی شد
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در تاریخ ۹۵/۴/۲۳ با ارسال نامه ای به شرکت آرین فن آزما اعلام کرد عضویت این شرکت در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی از آزمایشی به قطعی تغییر یافته است.
برابر با دستورالعمل موجود هر آزمایشگاهی، شش ماه ابتدا بصورت آزمایشی به عضویت شبکه پذیرفته میشود. در پایان شش ماه، عملکرد آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت احرازشرایط، عضویت آن به قطعی تبدیل خواهند شد. هم اکنون آزمایشگاه آرین فن آزما بجز عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی، آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در بخش کشاورزی،غذایی و شیمیایی و همچنین آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. ضمن آنکه ازسوی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت جهت معاینه فنی موتورخانه ها و از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب، صلاحیتش مورد تایید قرار گرفته است.