آزمایشگاه معتمد محیط زیست : آزمایشگاهی است که توانایی آن برای اندازه گیری پارامترهای مختلف محیط زیستی ( در محیطهای آب ، خاک ، هوا) مطابق با روشهای مورد قبول در کشور مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته باشد. پس از آنکه برای نخستین بار در برنامه ۵ ساله چهارم توسعه کشور شرکتهای […]

ادامه مطلب