آزمایش آب کشاورزی مشخص میسازد کیفیت آب مورد استفاده برای آبیاری محصولات مناسب است یا خیر. معمولاً در این آزمایش، پارامترهای شیمیایی و میکروبی آب سنجیده میشود. گاه برای اطمینان پارامترهای خاصی مانند فلزات سنگین نیز مورد آزمایش قرار میگیرد. آب کشاورزی مانند آب آشامیدنی استاندارد ملی ندارد. چراکه کیفیت آب قابل استفاده به کیفیت […]

ادامه مطلب

آب گاوداری شیری ، آب گاوداری شیری آب مهمترین ماده برای تغذیه گاوهای شیری است. برای آنکه گاوهای شیری تولید شیر مطلوبی داشته باشند لازم است به آب تمیز و سالمی دسترسی داشته باشند. مصرف آب گاوهای شیری متاثر از عواملی چون دمای محیط، علوفه خشک خوراکی و میزان تولید شیر قرار دارد. یک شیر […]

ادامه مطلب

آب چاه آزماشهای آب آشامیدنی و آب چاه کیفیت آب موجود در شبکه لوله کشی آب شهری مرتباً از سوی آزمایشگاههایی مرجع مورد آزمایش قرار میگیرد. اما چنانچه از آب چاه برای تامین آب آشامیدنی یا حتی آبیاری استفاده شود پیشنهاد میشود برای سنجش کیفیت آن آزمایشهایی انجام پذیرد. هرچند که تامین آب مورد نیاز […]

ادامه مطلب

آب گلخانه هیدروپونیک در کشت هیدروپونیک کیفیت آب مصرفی اهمیت بیشتری نسبت به کشت سنتی دارد. برای دانستن علت این موضوع لازم است به مفهوم کشت هیدروپونیک توجه شود. در کشت گیاهان به روش هیدروپونیک برخلاف روش رایج،خاک بستری برای نگهداری گیاه و رساندن موادغذایی به آن نیست. در این روش از مواد سبک بی […]

ادامه مطلب

آب دیگ بخار کیفیت آب دیگ بخار در راهبری آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. این اهمیت بدان علت است که کیفیت نامطلوب آب مورد استفاده در فرایند استفاده از دیگ بخار براحتی میتواند آسیبهای جدی به تاسیسات تولید بخار و ابگرم وارد نموده و موجب خسارات سنگینی شود. به همین دلیل در برنامه های […]

ادامه مطلب

استاندارد آب استخر پرورش ماهی استاندارد ملی  آب استخر پرورش ماهی ۸۷۲۶ ISIRI است. هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیهای آب مزارع و استخرهای پرورش ماهی از گونه های گرمآبی و سرد آبی رایج در کشور است. پرورش دهندگان ماهی با استفاده از این استاندارد میتوانند از کیفیت آب استخرهای خود مطلع شوند.شاخصهای مورد […]

ادامه مطلب