آب صنعتی اصطلاحاً به آبی گفته می شود که مورد استفاده صنایع و کارخانه ها است. این آب ممکن است در فرایند مورد استفاده قرار گیرد و یا ممکن است در بخشهای یوتیلیتی مورد استفاده قرار گیرد. به همین علت و همچنین به علت تفاوت فراوانی که میان انواع فرایندهای صنعتی وجود دارد. نمیتوان دقیقاً […]

ادامه مطلب

آزمایشگاه آب یکی از بخشهای اصلی شرکت دانش بنیان آرین فن آزما می باشد. در این آزمایشگاه خدمات متنوعی به مشتریان ارائه میگردد. جهت حصول اطمینان از کیفیت نتایج آزمایشها، این شرکت سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 را تحت نظارت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران استقرار داده است. ضمن آنکه در آزمایشهای مرتبط نیز […]

ادامه مطلب

استاندارد آب شرب یکی از قدیمی ترین استانداردهای کشور است. به همین ترتیب یکی از رایج ترین استانداردهای جهان است. به این معنا که اکثریت قریب به اتفاق کشورها دارای چنین استانداردی هستند. در ایران سازمان ملی استاندارد اولین بار در سال ۱۳۴۵ اقدام به تهیه استاندارد آب آشامیدنی -ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی- نمود. از […]

ادامه مطلب

آب آکواریوم کیفیت آب آکواریم کاملاً به نوع ماهیهای موجود در آن بستگی دارد. برای مثال ماهیهای آب شور، آب شیرین برایشان مناسب نیست و برعکس. به همین ترتیب میدانیم برخی ماهیها حساسند و با اندکی تغییر در پارامترهای شیمیایی آب میمیرند برخی دیگر مقاومند و تغییرات بر آنها تاثیر چندانی ندارد.  از سوی دیگر […]

ادامه مطلب

EC مجاز آب کشاورزی با اندازه گیری هدایت الکتریکی به تنهایی نمیتوان در مورد مناسب یا نامناسب بودن کیفیت آب جهت آبیاری محصولات زراعی قضاوت کرد چراکه پارامترهای مهم دیگری نیز بر کیفیت آب و همچنین نتیجه آبیاری تاثیر گذار هستند. با اینحال به علت سهولت اندازه گیری هدایت الکتریکی (در مقایسه با دیگر پارامترها) […]

ادامه مطلب

آب اختلاط بتن در استاندارد ملی ۱۴۷۴۸ کیفیت آن تشریح شده است. برابر با این استاندارد ویژگیها و خصوصیات آبی که جهت مخلوط نمودن سیمان، شن استفاده میشود بگونه ای تعیین شده است که محصول آن کیفیت استانداردهای ملی ۱۲۲۸۴ را داشته باشد. آبی که برای آشامیدن مناسب باشد برای ساخت بتن نیز مناسب بوده […]

ادامه مطلب

آخرین هزینه آزمایش آب توسط شورای عالی محیط زیست به سال ۱۳۹۴ باز میگردد. آزمایشگاه آرین فن آزما در سال جاری تلاش کرده است به رغم تورم موجود، بدون کاستن از کیفیت روش انجام آزمایش و با استفاده از افزایش بهره وری مانع افزایش تعرفه های انواع آزمایشها شود. جهت آگاهی از تعرفه آزمایش آب […]

ادامه مطلب

شاخص لانژلیه شاخص لانژلیه در کنار شاخصهای رایزنر و پوکوریوس وضعیت خورندگی یا رسوبگذاری آب در شبکه توزیع را تا حد قابل توجهی مشخص مینمایند. بهترین حالت هنگامی است که  آب نه باعث خوردگی لوله های شبکه توزیع شود و نه باعث ایجاد رسوب در سطح آنها شود. چراکه هر دوحالت موجب کاهش عمر لوله […]

ادامه مطلب

آزمایش میکروبی آب حسب نوع آلودگی یا محل برداشت نمونه میکروارگانیسمهای متفاوتی را میتواند شناسایی و گزارش نماید. با اینحال رایجترین شاخص تعداد کل کلیفرمها هستند. وجود کلیفرم در آب به تنهایی بیماریزا بودن آب را نشان نمیدهد. بلکه یک شاخص و در مورد آب آشامیدنی یک هشدار است تا آزمایشهای تکمیلی انجام شود و […]

ادامه مطلب

آب پرورش زالو چه کیفیتی باید داشته باشد. هم اکنون استاندارد ملی برای کیفیت آب پرورش زالو تعریف نشده است. اما سازمان دامپزشکی دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی بهداشتی، تاسیس و بهره برداری از مراکز تکثیر و پرورش زالو بنام مقررات ملی دامپزشکی منتشر نموده است که میتواند مبنایی جهت قضاوت در […]

ادامه مطلب