خاک و پسماند : آلاینده ها و آزمایشها

آلابنده های موجود در هوا و آب بتدریج وارد خاک میشوند. به همین علت معمولا میزان آلاینده های موجود در خاک اطراف مراکز صنعتی و شهرها قابل اغماض نیست. هرچند به علت آنکه آلودگی خاک قابل مشاهده نیست افراد عادی متوجه این موضوع نشده و در سطح جامعه نیز حساسیتی نسبت به آن وجود ندارد. با اینحال پژوهشگران محیط زیست و متخصصین خاکشناسی بر این موضوع واقف هستند و انجام آزمایشهای خاک را برای مشخص شدن میزان آلودگی توصیه مینمایند.

پسماند چیست؟

پسماند یا زباله به مجموعه مواد زائدی گفته میشود که از نظر فیزیکی جامد باشند. هرچند با توجه به محدودیتهای تصفیه خانه های شهری، متخصصین تلاش کرده اند مواد زائد مایعی مانند انواع روغن را در مجموعه پسماندهای شهری دسته بندی کرده و برای دفع آنها برنامه ریزی نمایند.

لندفیل
بصورت سنتی روش دفع پسماند و زباله در ایران، دفن در خاکچال یا لندفیل است. به این معنا که مجموعه پسماندهای جمع آوری شده بدون کمترین تفکیک و پردازشی در زمین دفن میشوند. متاسفانه این روش پیامدهای ناگوار فراوانی دارد. برای مثال باعث میشود حجم قابل توجهی از موادی که قابل استفاده مجدد هستند نابود شوند. همچنین این شیوه دفع موجب تولید شیرابه و آلودگی شدید خاک، آبهای زیرزمینی و حتی آبهای سطحی میشود.

آزمایش خاک و پسماند قابل انجام در پروژه های:آزمایش خاک و پسماند
• پایش خاک کشاورزی، بوستانها و پارکها
• پایش خاک اطراف مراکز صنعتی
• پایش خاک اطراف جاده ها، خطوط ریلی و فرودگاهها
• ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای عمرانی و صنعتی
• کنترل فرایند دستگاههای بیخطرسازی زباله(پسماند) بیمارستانی
• کنترل فرایند واحدهای تولید کمپوست
• کنترل فرایند واحدهای تولید ورمی کمپوست
• کنترل عملکرد دستگاههای زباله سوز شهری و بیمارستانی

آزمایش خاک و پسماند قابل انجام:

پارامترهای قابل اندازه گیری عصاره اشباع خاک:

bicarbonate بیکربنات Moisture درصد رطوبت
Calcium کلسیم Saturation درصد اشباع
Magnesium منیزیم Particle density چگالی ذرات
Sodium سدیم Chloride کلراید
Potassium پتاسیم sulfate سولفات
EC هدایت الکتریکی TNV
SAR نرخ جذب سدیم pH

سموم کشاورزی:

۴,۴-DDD ۱۵ Alpha-HCH ۱
Endrin-aldehyde ۱۶ beta-HCH ۲
Endosufan-sulfate ۱۷ gamma-HCH ۳
۴,۴-DDT ۱۸ delta-HCH ۴
Endrin-Ketone ۱۹ Heptachor ۵
Methoxychlor ۲۰ Aldrin ۶
Malathion ۲۱ Heptachor-endo-epoxide ۷
Permethrin ۲۲ Trans-Chlordane ۸
Diazinon ۲۳ Alpha-Endosufan ۹
Chlopyrofos ۲۴ Cis–Chlordane ۱۰
Metalaxyl ۲۵ Dieldrin ۱۱
Bromopropylate ۲۶ ۴,۴-DDE ۱۲
Deltametrin ۲۷ Endrin ۱۳
PCBs ۲۸ beta-Endosufan ۱۴

پارامترهای قابل اندازه گیری در پسماند:

Stearothermophilus استئاروترموفیلوس
B. Svblytys باسیلوس سوبلیتیس
Moisture درصد رطوبت

فلزات:

Arsenic آرسنیک Mercury جیوه
Iron آهن Cadmium کادمیم
Copper مس Vanadium وانادیم
Barium باریم Silver نقره
Selenium سلنیم Lead سرب
Nickel نیکل Chromium, total, hexavalent کرم
Antimony آنتیموان Cobalt کبالت

برخی از آزمایشهای خاک و پسماند با آزمایش آب و فاضلاب و پساب صنعتی مشترک هستند. برای اطلاعات بیشتر به لینکهای مرتبط مراجعه فرمایید.