آزمایش میکروبی آب حسب نوع آلودگی یا محل برداشت نمونه میکروارگانیسمهای متفاوتی را میتواند شناسایی و گزارش نماید. با اینحال رایجترین شاخص تعداد کل کلیفرمها هستند. وجود کلیفرم در آب به تنهایی بیماریزا بودن آب را نشان نمیدهد. بلکه یک شاخص و در مورد آب آشامیدنی یک هشدار است تا آزمایشهای تکمیلی انجام شود و یا از مواد ضد عفونی کننده بیشتری استفاده شود. به همین دلیل تقریبا در تمام استانداردها به شاخص کلیفرم اشاره شده است. پس از آن حسب نوع استفاده به موارد دیگری اشاره شده است.

آزمایش میکروبی آب

آزمایشات میکروبی آب

ویژگی میکروبیولوژی آب آشامیدنی

نوع ارگانیسم حد مجاز در ۱۰۰ میلی لیتر
کلی فرمهای گرماپای یا اشریشیاکلی صفر

(منبع :استاندارد ملی ۱۰۱۱)

ویژگی میکروبیولوژی آب استخر شنا

ردیف نوع ارگانیسم حد مجاز تعداد باکتریها
۱ باکتریهای هتروتروف  ۲۰۰ عدد در هر میلی لیتر
۲ اشریشیاکلی یا کلیفرمهای گرماپای کمتر از یک در ۱۰۰ میلی لیتر
۳ استافیلوکوکوس ۵۰ در ۱۰۰ میلی لیتر
۴ آنتروکوکهای روده ای ۱۰۰ در ۱۰۰ میلی لیتر
۵ سودوموناس کمتر از ۱ در ۱۰۰ میلی لیتر

(منبع: استاندارد ملی ۹۴۱۲)

ویژگی میکروبی آب استخرها و دریاچه های تفرجی و تفریحی

تماس مستقیم تماس مستقیم تماس غیر مستقیم تماس غیر مسقیم
پارامترها میانگین هندسی حداکثر مقدار مجاز میانگین هندسی حداکثر مقدار مجاز
کلیفرم کل ۲۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰
کلیفرم گوارشی ۴۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۴۰۰۰
اشریشیاکلی ۲۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۱۲۰۰
انترکوکسی ۵۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰

(منبع: استاندارد آبهای ایران، سازمان حفاظت محیط زیست)

آزمایش میکروبی آب در آزمایشگاه دانش بنیان آرین فن آزما انجام میشود. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. برای ارسال نمونه این آزمایش ظرفهای یکبار مصرف استریل در اختیار مشتریان خود قرار میدهد. به همین منظور پیشنهاد میشود پیش از نمونه برداری به آزمایشگاه مراجعه و این ظروف را دریافت نمایید. استریل بودن ظرف نمونه برداری موجب افزایش دقت و صحت نتایج آزمایشات میکروبی آب میشود.