آزمایشگاه معتمد محیط زیست : آزمایشگاهی است که توانایی آن برای اندازه گیری پارامترهای مختلف محیط زیستی ( در محیطهای آب ، خاک ، هوا) مطابق با روشهای مورد قبول در کشور مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته باشد.

پس از آنکه برای نخستین بار در برنامه ۵ ساله چهارم توسعه کشور شرکتهای صنعتی، خدماتی و عمرانی بزرگ موظف شدند که میزان انتشار آلایندگی خود را مطابق با طرح خوداظهاری در پایش به سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام کنند. آزمایشگاه هایی تاسیس و تجهیز شدند تا بتوانند نمونه برداری و اندازه گیریها را مطابق با ضوابط اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست انجام دهند.

آزمایشگاه معتمد محیط زیست

در لیست آزمایشگاههای معتمد محیط زیست که از سوی سازمان منتشر شده است ۳۱۳ شرکت وجود دارد. پارامترهای مورد سنجش آزمایشگاههای معتمد از سوی سازمان به بخشهای زیر تقسیم شده است:

  • بخش شیمی که با سنجش آنیونها و کاتیونها ارتباط دارد
  • بخش فلزات سنگین مرتبط است با اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های محلول و جامد
  • بخش بیولوژی با اندازه گیری میکروبهای موجود در آب و شاخصهای دستگاههای بیخطرساز پسماندهای بیمارستانی مرتبط است.
  • بخش خاک با مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک ارتباط دارد.
  • بخش هوا- منابع ثابت مرتبط است با اندازه گیری گازها و ذرات خارج شونده از دودکشها
  • بخش هوا و صدای محیطی مرتبط است با اندازه گیری پارامترهای استاندارد هوای پاک و صدای محیطی
  • بخش هوا و منابع متحرک (اگزوز) با اندازه گیری گازهای خروجی از اگزوز خودروها ارتباط دارد
  • بخش هیدروکربنهای نفتی و سموم نیز با تعیین برشهای نفتی و اندازه گیری سموم کشاورزی مرتبط است.

لیست شرکتهای معتمد محیط زیست

آزمایشگاه معتمد آذربایجان شرقی ، آزمایشگاه معتمد آذربایجان غربی ، آزمایشگاه معتمد اردبیل ، آزمایشگاه معتمد اصفهان ، آزمایشگاه معتمد البرز کرج، آزمایشگاه معتمد ایلام ، آزمایشگاه معتمد بوشهر ، ، آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران خصوصی ، آزمایشگاه معتمد خراسان رضوی مشهد، آزمایشگاه معتمد خراسان جنوبی ، آزمایشگاه معتمد خراسان شمالی ، آزمایشگاه معتمد خوزستان، آزمایشگاه معتمد چهارمحال بختیاری ، آزمایشگاه معتمد زنجان ، آزمایشگاه معتمد سمنان ، آزمایشگاه معتمد سیستان و بلوچستان، آزمایشگاه معتمد فارس، آزمایشگاه معتمد قزوین، آزمایشگاه معتمد قم ، آزمایشگاه معتمد کرمان، آزمایشگاه معتمد کرمانشاه، آزمایشگاه معتمدکردستان، آزمایشگاه معتمد کهگیلویه و بویراحمد ، آزمایشگاه معتمد گلستان، آزمایشگاه معتمد گیلان ، آزمایشگاه معتمد لرستان ، آزمایشگاه معتمد مازندران، آزمایشگاه معتمد مرکزی ، آزمایشگاه معتمد هرمزگان، آزمایشگاه معتمد همدان،  آزمایشگاه معتمد یزد 

آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران

آزمایشگاه دانش بنیان آرین فن آزما یکی از آزمایشگاههای معتمد استان تهران میباشد که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز نموده است.جهت اطلاع از مجموعه گواهینامه های این آزمایشگاه میتوانید به لینک گواهینامه مراجعه نمایید. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه لطفاً با ما تماس بگیرید. توضیح اینکه با توجه به ضوابط اعلام شده از سوی سازمان جهت انجام پایشهای مربوط به خوداظهاری صنایع و خدمات و لزوم اطلاع رسانی به سازمان، دستکم ۱۰ روز قبل از نمونه برداری، خواهشمند است در صورت تمایل به استفاده از خدمات این آزمایشگاه، درخواست پایش پیش از پایان مهلت قانونی به این آزمایشگاه ارائه گردد.

هوا و صوت

آزمایشگاه معتمد