آب و فاضلاب

اصلاح فرایند تصفیه:آب و فاضلاب
یکی از شاخصهای مهم در طراحی تصفیه خانه ها کمیت و کیفیت فاضلاب ورودی است. طراح تصفیه خانه بر اساس این دو پارامتر و مجموعه ای از پارامترهای دیگر اقدام به طراحی تصفیه خانه می نماید. با این حال با گذشت زمان ممکن است ناخواسته تغییراتی در واحدهای مولد فاضلاب از نظر کمی و کیفی رخ دهد. طبیعتا در این شرایط عملکرد تصفیه خانه دچار اختلال خواهد گردید. برای رفع این مشکل، بهترین تصمیم، مطالعه دوباره فاضلاب ورودی و انجام اصلاحاتی است که توسط آن تصفیه خانه با کیفیت و کمیت فاضلاب ورودی تطبیق یابد.
در برخی شرایط خاص نیز ممکن است به علت اشتباه در مرحله طراحی، فرایند تصفیه به نحو مناسبی انجام نشود. در این شرایط نیز ممکن است با مطالعه وضعیت موجود و انجام اصلاحاتی، فرایند تصفیه به صورت رضایتبخشی انجام شود.

طراحی سیستمهای پیش تصفیه:
کارخانه های مستقر در شهرکهای صنعتی عموما نیازی به تصفیه خانه فاضلاب ندارند اما با توجه به ضوابط اعلام شده از سوی مدیریت شهرک و کیفیت پساب تولیدی، معمولا لازم است دارای سیستم پیش تصفیه باشند. سیستمهای پیش تصفیه بسته به نوع پساب متفاوت است. در پسابهایی که مواد جامد فراوان دارد از حوضچه های ته نشینی استفاده می شود. در پسابهایی که روغن یا چربی فراوان دارند از چربی گیر استفاده می شود. در برخی پسابهایی که به علت کمی اکسیژن محلول فرایند بیهوازی در حال وقوع است از هوادهی اولیه استفاده می شود. در پسابهایی که به شدت اسیدی یا بازی هستند با افزودن باز یا اسید pH تعدیل می شود و …
همه این اقدامات با این هدف انجام می شود که پساب ورودی در فرایند تصفیه ایجاد شوک و اخلال نکنند.

طراحی پکیج:
از پکیج در تصفیه آب و فاضلاب استفاده میشود. صنایع کوچک، بیمارستانها، مجتمعهای مسکونی یا تجاری می توانند با استفاده از پکیج یا تصفیه خانه های کوچک  آب تصفیه شده تولید کنند تا در آبیاری فضای سبز یا فرایندهایی که به آب با کیفیت نیازی ندارند، استفاده شود.